#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
בل نهــاבمـ بہ صــبـوری
ڪہ جُـــز ایـלּ چـــاره نـבارمـ ...
آבمیزاב …
بـہ امیـב زنـבه استـــ عـزیـز مـלּ !
بـہ اینڪـہ یڪــ روز
یڪی از ایـלּ همـہ سایـہ ڪنارتـــ بایستـב
بالاخره
בستــــ روی شانـہ اتـــ بگذارב
و بگویـב :
« زمستاלּ انـבوه تمامـ شـב صبـــورِ سال‌های بی یڪی صبـــور »

کاربران گروه

(4845 کاربر)

مدیران گروه

[نمایش همه]

برچسب‌های کاربری

ســـــنگ صـــــبور
443969 پست · گروه عمومی · شناسه‌: 1734
ســـــنگ صـــــبور
» به ما بپيونديد!

בل نهــاבمـ بہ صــبـوری
ڪہ جُـــز ایـלּ چـــاره نـבارمـ ...