نسخه‌ی قابل چاپ
(شنبه 03 فروردین 1398)

پیشکش میکنم عشق و رفاقت و مهربانی را
به همه کسانی که، از دل شکستن بیزارند و
در تمنای آنند که دلی را بدست آورند ..
آنانکه می خواهند در زندگی ، پل باشند نه دیوار
آنانکه همیشه یکرنگند ، نه هزار رنگ
آنانکه در سختیها ، یار و نگرانت هستند نه بی خیالت
آنانکه با خود رحمت می آورند ، نه زحمت
پس روز و روزگارتان سرشار و آکنده ، از
عشق و رفاقت و مهربانی باد...
قدرهمدیگررابدانیم شایدفردانباشیم

دل شکسته

ارسال شده توسط REYSAN در تاریخ 1396/10/27 - 12:06
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21347446/پیشکش میکنم عشق و رفاقت و مهربانی را به همه کسان...html
در شعرهـــــای سوختــــه