نسخه‌ی قابل چاپ
(جمعه 03 اسفند 1397)

احساس‌تاسف؛برﺍےتمام‌کسانے

ﮐﻪ باﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺸﺎﻥ

قضاﻭﺕمیکنند؛ﺣﺲﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ

نمےﺷﻨﻮﻧﺪ ؛نمـیچشند

ﻓﻘﻂﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪﻭمتهم میﮐﻨﻨﺪ!

خدایابه آدمهایت بیاموز

تو خدایے نه آنها دست

از خدایی کردنشــان بردارنـد...
ارسال شده توسط 666bahane در تاریخ 1396/08/02 - 10:12
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21311885/احساس‌تاسف؛برﺍےتمام‌کسانے ﮐﻪ باﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺸﺎﻥ قضاﻭﺕم...html