نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 04 فروردین 1398)

اگـﮧ از مـלּ مے شنوے ، نگذار کسے تنهـــاییتِِ رو حس کنـﮧ .
ایـלּ کـﮧ مے گم تنهـــا، نـﮧ ایـלּ کـﮧ بے کس باشے ها... نـﮧ !
نـﮧ اینکـﮧ تنهــا باشے ها ... نـﮧ !
ایـלּ کـﮧ مے گم تنهــا، یعنے درد تنهایے رو چشیدے
یعنے ،، اصلا ولش کـלּ
اگـﮧ از مـלּ مے پرسے مے گم
نگذار کسے بفهمـﮧ کنج دلتِِ یـﮧ جاے خالے دارے .
آدم ها همشوלּ مسـافـرלּ
میــام چمــدوלּ شوלּ رو مے گذارלּ درستِِ هموלּ کنج خالے دلتِِ
اوלּ وقتِِ درد بے درموלּ مے شـﮧ تنهاییتِِ .
هر روز دم صبح و آخر غروبِِ چشم مے دوزے
بـﮧ یـﮧ چمـــدوלּ خالے کنج خونـﮧے دلتِِ .
اوלּ وقتِِ مے فهمے مـלּ چے مے گم ...

ارسال شده توسط REYSAN در تاریخ 1396/05/06 - 18:03
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21284956/اگـﮧ از مـלּ مے شنوے ، نگذار کسے تنهـــاییتِِ رو ...html
در פֿرشتـ๕ڪـפּچـפּلـפּے๖لشکستـ๕╤─