#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
1109
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
Negin315
Negin315
امیدوارم هیچ راه نجاتی پیدا نکنی وقتی غرق در خوشبختی هستیدیدگاه · 6 سال و 8 روز و 16 ساعت و 37 دقيقه قبل · ش:20539570

·
Negin315
Negin315
من هر شب بر عکست دست میکشم و تو بر عکس ازم دست کشیدی...دیدگاه · 6 سال و 21 روز و 16 ساعت و 15 دقيقه قبل · ش:20259743

·
Negin315
Negin315
نفس نمی کشد هوا.قدم نمیزند زمین.سکوت میکند غزل.بدون تو یعنی همین...دیدگاه · 6 سال و 21 روز و 16 ساعت و 16 دقيقه قبل · ش:20259706

·
Negin315
Negin315
ابی باش مانند اسمان تا عمری به هوای تو سر به هوا باشم.....دیدگاه · 6 سال و 21 روز و 16 ساعت و 28 دقيقه قبل · ش:20259497

·
Negin315
Negin315
بوسه تنها تصادفی است که خسارت ندارد.اغوش تنها پارکینگی است که جریمه ندارد.محبت تنها هدیه ای است که کادو ندارد و تو تنها کسی هستی که همتا ندارد..دیدگاه · 6 سال و 21 روز و 16 ساعت و 29 دقيقه قبل · ش:20259468

·
Negin315
Negin315
گاه میتوان برای عزیزی چند سطر سکوت به یادگار گذاشت تا او درخلوت خود هرطور که خواست ان را معنا کند...دیدگاه · 6 سال و 21 روز و 16 ساعت و 32 دقيقه قبل · ش:20259404

·
Negin315
Negin315
چه سخته دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که هیچ بادی تواون نمی وزه....دیدگاه · 6 سال و 21 روز و 16 ساعت و 34 دقيقه قبل · ش:20259365

·
Negin315
Negin315
صدایت در گوشم زمزمه می شود و نگاهت در ذهن مجسم....ولی من تو را میخواهم نه خیالت را......دیدگاه · 6 سال و 21 روز و 16 ساعت و 36 دقيقه قبل · ش:20259328

·
Negin315
Negin315
انکه دوستش داشتم ادمه با گذشتی بود....حتی از من هم گذشتدیدگاه · 6 سال و 21 روز و 16 ساعت و 42 دقيقه قبل · ش:20259222

·
Negin315
Negin315
ادم باید در تمام لحظات به عشقش وفادار باشه هرچند اگه اون بی وفایی کنه تو باید معرفته خودتو نشون بدی....دیدگاه · 6 سال و 21 روز و 16 ساعت و 43 دقيقه قبل · ش:20259205

·