#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

nazanin

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻢ ﺧﻮﺏ , ﺑﺪ , ﺧﺎﺋﻦ , ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ , ﻓﺮﺷﺘﮧ ﺧﻮ ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺻﻔﺖ ﺑﺎﺷﻢ .. ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﮧ ﺑﺎﺷﻢ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﻢ .. ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻢ ﺳﻜﻮﺕ ﻛﻨﻢ , ﻧﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﺎﺷﻢ , ﭼﺮﺍ ﻛﮧ ﻣﻦ ﻳﻚ ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ , ﻭ ﺍﻳﻨﮩﺎ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﮯ ﺍﺳﺖ , ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﮧ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﮧ ﺑﺎﺵ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰﮮ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﮧ ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﮯ ؛ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﺎﺧﺘﮧ ﺍﻡ , ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻳﮕﺮﮮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺑﺴﺎﺯﺩ ؛ ﻣﻨﮯ ﻛﮧ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﮧ ﺍﻡ ﺁﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ , ﺗﻮﻳﮯ ﻛﮧ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﻴﺴﺎﺯﮮ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﮩﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﮯ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻧﮧ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﮩﺪ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻛﮧ ﭼﻴﺰﮮ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﮧ ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﮯ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﮯ ﻛﮧ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﮯ ﻳﺎ ﻧﮧ , ﻭﻟﮯ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﮯ ﻛﮧ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭼﮧ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﮯ .. ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﮯ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﮧ ﺑﺎﺷﮯ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭﮮ ﻛﮧ ﻫﺴﺘﻢ , ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ .. ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﮯ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﮯ ﺑﮯ ﻫﻴﭻ ﺩﻟﻴﻠﮯ , ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ..؛ ﭼﺮﺍ ﻛﮧ ﻣﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﻢ ؛؛ ﺍﻳﻦ ﺟﮩﺎﻥ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﮩﺎﺳﺖ ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺟﮩﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﮬﺮ ﻟﺤﻈﮧ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺣﺴﺎﺳﮯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ .. ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﮯ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺑﻨﺸﻴﻨﮯ ﻭ ﺣﻜﻤﮯ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﮯ , ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ .. ؛ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺗﻨﮩﺎ ﺑﺮ ﻋﮩﺪۂ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﺎﻭﺭﺍﻳﮯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ .. ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﺮﺍ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﻣﻴﻴﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﻣﻴﺴﺘﺎﻳﻨﺪ .. ﺣﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ ﻭﻟﮯ ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺴﺘﺎﻳﻨﺪ .. ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻛﻤﺮ ﺑﮧ ﻧﺎﺑﻮﺩﻳﻢ ﺑﺴﺘﮧ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻣﻴﺴﺘﺎﻳﻨﺪﻡ ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻛﮧ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻧﮧ ﺩﻭﺳﺘﮯ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ , ﻧﮧ ﺣﺴﻮﺩﮮ ﻭ ﻧﮧ ﺩﺷﻤﻨﮯ ﻭ ﻧﮧ ﺣﺘﮯ ﺭﻗﻴﺒﮯ .. ؛ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﻳﺸﻢ , ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ .. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﮦ ﺍﺕ ﺑﮧ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﮧ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﮧ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎﻭﺭ ﻛﮧ ﺁﻧﮩﺎﻳﮯ ﻛﮧ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﻴﺒﻴﻨﮯ ﻭ ﻣﺮﺍﻭﺩﮦ ﻣﻴﻜﻨﮯ ﻫﻤﮧ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﮮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻳﻚ ﺍﻧﺴﺎﻥ ؛ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺑﮯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ , ﺍﻣﺎ ﻫﻤﮕﮯ ﺟﺎﻳﺰﺍﻟﺨﻄﺎ .. ؛ ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺴﺎﻧﮯ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﮩﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ ﻫﺎﮮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺸﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﮯ !.. - ﻭ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮧ ﻛﺎﺭﮮ ﻧﮧ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ درباره »
54

مشخصات

موارد دیگر
nazanin
36 پست
2240 بازديد
امتياز : 345.3
0 پست در روز
زن
مجرد
فوق ديپلم
ايران - تهران
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻢ ﺧﻮﺏ , ﺑﺪ , ﺧﺎﺋﻦ , ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ , ﻓﺮﺷﺘﮧ ﺧﻮ ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺻﻔﺖ ﺑﺎﺷﻢ .. ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﮧ ﺑﺎﺷﻢ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﻢ .. ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻢ ﺳﻜﻮﺕ ﻛﻨﻢ , ﻧﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﺎﺷﻢ , ﭼﺮﺍ ﻛﮧ ﻣﻦ ﻳﻚ ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ , ﻭ ﺍﻳﻨﮩﺎ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﮯ ﺍﺳﺖ , ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﮧ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﮧ ﺑﺎﺵ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰﮮ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﮧ ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﮯ ؛ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﺎﺧﺘﮧ ﺍﻡ , ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻳﮕﺮﮮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺑﺴﺎﺯﺩ ؛ ﻣﻨﮯ ﻛﮧ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﮧ ﺍﻡ ﺁﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ , ﺗﻮﻳﮯ ﻛﮧ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﻴﺴﺎﺯﮮ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﮩﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﮯ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻧﮧ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﮩﺪ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻛﮧ ﭼﻴﺰﮮ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﮧ ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﮯ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﮯ ﻛﮧ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﮯ ﻳﺎ ﻧﮧ , ﻭﻟﮯ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﮯ ﻛﮧ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭼﮧ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﮯ .. ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﮯ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﮧ ﺑﺎﺷﮯ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭﮮ ﻛﮧ ﻫﺴﺘﻢ , ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ .. ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﮯ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﮯ ﺑﮯ ﻫﻴﭻ ﺩﻟﻴﻠﮯ , ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ..؛ ﭼﺮﺍ ﻛﮧ ﻣﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﻢ ؛؛ ﺍﻳﻦ ﺟﮩﺎﻥ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﮩﺎﺳﺖ ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺟﮩﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﮬﺮ ﻟﺤﻈﮧ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺣﺴﺎﺳﮯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ .. ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﮯ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺑﻨﺸﻴﻨﮯ ﻭ ﺣﻜﻤﮯ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﮯ , ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ .. ؛ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺗﻨﮩﺎ ﺑﺮ ﻋﮩﺪۂ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﺎﻭﺭﺍﻳﮯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ .. ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﺮﺍ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﻣﻴﻴﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﻣﻴﺴﺘﺎﻳﻨﺪ .. ﺣﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ ﻭﻟﮯ ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺴﺘﺎﻳﻨﺪ .. ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻛﻤﺮ ﺑﮧ ﻧﺎﺑﻮﺩﻳﻢ ﺑﺴﺘﮧ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻣﻴﺴﺘﺎﻳﻨﺪﻡ ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻛﮧ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻧﮧ ﺩﻭﺳﺘﮯ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ , ﻧﮧ ﺣﺴﻮﺩﮮ ﻭ ﻧﮧ ﺩﺷﻤﻨﮯ ﻭ ﻧﮧ ﺣﺘﮯ ﺭﻗﻴﺒﮯ .. ؛ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﻳﺸﻢ , ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ .. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﮦ ﺍﺕ ﺑﮧ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﮧ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﮧ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎﻭﺭ ﻛﮧ ﺁﻧﮩﺎﻳﮯ ﻛﮧ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﻴﺒﻴﻨﮯ ﻭ ﻣﺮﺍﻭﺩﮦ ﻣﻴﻜﻨﮯ ﻫﻤﮧ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﮮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻳﻚ ﺍﻧﺴﺎﻥ ؛ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺑﮯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ , ﺍﻣﺎ ﻫﻤﮕﮯ ﺟﺎﻳﺰﺍﻟﺨﻄﺎ .. ؛ ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺴﺎﻧﮯ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﮩﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ ﻫﺎﮮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺸﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﮯ !.. - ﻭ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮧ ﻛﺎﺭﮮ ﻧﮧ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ

افتخارات

دنبال‌کنندگان

(60 کاربر)

گروه ها

(60 گروه)

برچسب ‌های شخصی

خوش آمديد؛ اينجا پنل شخصي شماست.

» اگر سوالی ذهن شما را به خود مشغول کرده به بخش سوالات متداول رجوع نمایید.
» پیش از فعالیت در شبکه شرایط خدمات را مطالعه فرمایید.
» آخرین اخبار و بروز رسانی های شبکه را از طریق صفحه اخبار دلشکسته پیگیری نمایید.
» برای ارتباط با تیم مدیریت شبکه از طریق فرم تماس با ما اقدام نمایید.
» برای پیدا کردن دوستان جدید از جستجوی پیشرفته استفاده نمایید.
» به دنبال همشهری های خود می گردید ؟! سری به نقشه شهرهای ایران بزنید.
» برای خود حلقه های کاربری ایجاد کرده و براحتی بروزرسانی ها را پیگیری نمایید.
» در گروه های شبکه که از دسته بندی موضوعی برخوردارند به فعالیت بپردازید.
» دلشکسته همیشه همراه شماست ؛ توسط موبایل، نسخه آندروید یا پیامک.
» برای دسترسی آسان به دلشکسته تولبار دلشکسته را دانلود و نصب نمایید .
» اوقات فراغت خود را در بخش بازیهای دلشکسته گذرانده و رکورد جدید بزنید.

برای ارسال پست اینجا کليک کنيد