#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
567
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
علیرضا
علیرضا
صبحی سر زد مرغی پر زد یک شاخه شکست خاموشی هست
خوابم برد خوابی دیدم تابش آبی در خواب لرزش برگی در آب
این سو تاریکی مرگ آن سو زیبایی برگ اینها چه آنها چیست ؟ انبوه زمان چیست ؟
این می شکفد ترس تماشا دارد آن می گذرد وحشت دریا دارد .... سهراب سپهریدیدگاه · 5 روز و 4 ساعت و 32 دقيقه قبل در sheidae · ش:21274611

·
@shokooh اطلاعات پروفایل خود را تغییر داده است. 18 روز و 1 ساعت و 41 دقيقه قبل
@shokooh اطلاعات پروفایل خود را تغییر داده است. 18 روز و 1 ساعت و 41 دقيقه قبل
@shokooh اطلاعات پروفایل خود را تغییر داده است. 18 روز و 1 ساعت و 41 دقيقه قبل
@shokooh اطلاعات پروفایل خود را تغییر داده است. 18 روز و 1 ساعت و 41 دقيقه قبل
@shokooh اطلاعات پروفایل خود را تغییر داده است. 18 روز و 1 ساعت و 41 دقيقه قبل
@shokooh اطلاعات پروفایل خود را تغییر داده است. 18 روز و 1 ساعت و 41 دقيقه قبل
@shokooh اطلاعات پروفایل خود را تغییر داده است. 18 روز و 1 ساعت و 41 دقيقه قبل
@shokooh اطلاعات پروفایل خود را تغییر داده است. 18 روز و 1 ساعت و 41 دقيقه قبل
@shokooh اطلاعات پروفایل خود را تغییر داده است. 18 روز و 1 ساعت و 41 دقيقه قبل