#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
219
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
@h*o*s*s*e*i*n@
@h*o*s*s*e*i*n@
به خورشيد و گسترش نور آن سوگند،

و به ماه هنگامى كه بعد از آن درآيد،

و به روز هنگامى كه صفحه زمين را روشن سازد،

و به شب آن هنگام كه زمين را بپوشاند،

و قسم به آسمان و كسى كه آسمان را بنا كرده،

و به زمين و كسى كه آن را گسترانيده،

و قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را (آفريده و) منظم ساخته،

سپس فجور و تقوا (شر و خيرش) را به او الهام كرده است،

كه هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شده

و آن كس كه نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است!

قوم «ثمود» بر اثر طغيان، (پيامبرشان را) تكذيب كردند،

آنگاه كه شقى‏ترين آنها بپاخاست،

و فرستاده الهى ( صالح) به آنان گفت: «ناقه خدا ( همان شترى كه معجزه الهى بود) را با آبشخورش واگذاريد (و مزاحم آن نشويد)!»

ولى آنها او را تكذيب و ناقه را پى كردند (و به هلاكت رساندند); از اين رو پروردگارشان آنها (و سرزمينشان) را بخاطر گناهانشان در هم كوبيد

و با خاك يكسان و صاف كرد!

و او هرگز از فرجام اين كار ( مجازات ستمگران) بيم ندارد!11 دیدگاه · 6 سال و 2 ماه و 27 روز و 20 دقيقه قبل · ش:18568210

·
@h*o*s*s*e*i*n@
@h*o*s*s*e*i*n@
سه دزد بز دزد رفتن بز دزدی،
یه دزد بز دزد دوبز دزدید،دودزد بز دزد یه بز دزدیدن،یه دزد بز دزد به دو دزد بز دزد گفت:من که یه دزد بزدزدم دو بز دزدیدم اونوقت دودزد بز دزد یه بز دزدیدین؟8 دیدگاه · 6 سال و 3 ماه و 6 روز و 14 ساعت و 50 دقيقه قبل · ش:18421656

·
@h*o*s*s*e*i*n@
@h*o*s*s*e*i*n@
عشق احساس مقدسیست
مرز بین عشق و هوس باریک تر از یک تار مو است و بسیار به هم شبیه
عاشق و هوس باز هر دو دارای دوست داشتن و محبت هستند اما
عاشق الگویش فدا کردن خود در راه معشوق است و هوسباز فدا کردن معشوق در راه خواسته های نفسانی خود
حال به خود بنگریم که آیا عاشقیم یا هوسباز3 دیدگاه · 6 سال و 3 ماه و 8 روز و 15 ساعت و 20 دقيقه قبل · ش:18393317

·
@h*o*s*s*e*i*n@
@h*o*s*s*e*i*n@
دخترا مثل تخم مرغ شانسی ان ظاهر همشون هم خوبه داخلشون معلوم نیست
امروزه هم که اکثرشون داخلش پوچه اونایی که خوب بود رو هم خوش شانس ها بردن
اگه خوش شانس نباشی باید چی کار کنی
{-76-}{-83-}{-84-}{-70-}{-54-}{-14-}{-28-}{-78-}{-79-}31 دیدگاه · 6 سال و 3 ماه و 10 روز و 9 ساعت و 50 دقيقه قبل · ش:18368421

·
@h*o*s*s*e*i*n@
@h*o*s*s*e*i*n@
باز باران

با ترانه

با گوهر های فراوان

می خورد بر بام خانهمن به پشت شیشه تنها

ایستاده :

در گذرها

رودها راه اوفتاده.شاد و خرم

یک دوسه گنجشک پرگو

باز هر دم

می پرند این سو و آن سومی خورد بر شیشه و در

مشت و سیلی

آسمان امروز دیگر

نیست نیلییادم آرد روز باران

گردش یک روز دیرین

خوب و شیرین

توی جنگل های گیلان:

کودکی دهساله بودم

شاد و خرم

نرم و نازک

چست و چابک

از پرنده

از چرنده

از خزنده

بود جنگل گرم و زندهآسمان آبی چو دریا

یک دو ابر اینجا و آنجا

چون دل من

روز روشنبوی جنگل تازه و تر

همچو می مستی دهنده

بر درختان می زدی پر

هر کجا زیبا پرنده

برکه ها آرام و آبی

برگ و گل هر جا نمایان

چتر نیلوفر درخشان

آفتابیسنگ ها از آب جسته

از خزه پوشیده تن را

بس وزغ آنجا نشسته

دمبدم در شور و غوغارودخانه

با دوصد زیبا ترانه

زیر پاهای درختان

چرخ می زد ... چرخ می زد همچو مستانچشمه ها چون شیشه های آفتابی

نرم و خوش در جوش و لرزه

توی آنها سنگ ریزه

سرخ و سبز و زرد و آبی

قطره

با دوپای کودکانه

می پریدم همچو آهو

می دویدم از سر جو8 دیدگاه · 6 سال و 3 ماه و 11 روز و 16 ساعت و 55 دقيقه قبل · ش:18347855

·
@h*o*s*s*e*i*n@
@h*o*s*s*e*i*n@
گیلانو عشقهP250811_13.56.jpg
8 دیدگاه · 6 سال و 4 ماه و 9 روز و 7 ساعت و 30 دقيقه قبل · ش:17999340

·
@h*o*s*s*e*i*n@
@h*o*s*s*e*i*n@
چه زیباست زندگی ، که هر لحظه اش طاعت است بندگی
دلمان اسیر است به اسارت گرفته دنیوی ، بسوزد آدمی که بی او عشق او کند زندگی2 دیدگاه · 6 سال و 4 ماه و 9 روز و 7 ساعت و 31 دقيقه قبل · ش:17999335

·
@h*o*s*s*e*i*n@
@h*o*s*s*e*i*n@
همیشه فکرکن که توی یک دنیای شیشه ای زندگی می کنی پس مراقب باش به طرف کسی سنگ پرت نکنی چون اول دنیای خودتو می شکنی.

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری.

زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم. زندگی واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد.

به قدر کافی نادان باش تا معجزه را باور کنی

به قدر کافی ضعیف باش تا بدانی که نمی توانی

به قدر کافی عاقل باش تا بدانی همه چیز را نمی دانی.

به قدر کافی قوی باش تا هر روز با دنیا روبه رو شوی.

همیشه فکرکن که توی یک دنیای شیشه ای زندگی می کنی پس مراقب باش به طرف کسی سنگ پرت نکنی چون

اول دنیای خودتو می شکنی.چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری.زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم. زندگی واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد.

به قدر کافی نادان باش تا معجزه را باور کنی

به قدر کافی ضعیف باش تا بدانی که نمی توانی .

به قدر کافی عاقل باش تا بدانی همه چیز را نمی دانی.

به قدر کافی قوی باش تا هر روز با دنیا روبه رو شوی.

باران باش، که در باریدنش علف هرز و گل سر6 دیدگاه · 6 سال و 4 ماه و 13 روز و 3 ساعت و 13 دقيقه قبل · ش:17965713

·