#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

✖● ら♡ ʄ ɨ ყ ค ●✖

بـﮧ مـטּ نـزدیکـــ نشـــو ! بـﮧ شــیشـــﮧ احســـاســَــم בستــــ نــزטּ! مـבتـــ هــاستـــــ ریشــــﮧ احســـاس درونـــَــم خشکـــیده استـــ! آوای نفســ هـایتـــــ را در گـــوش هــایم زنـבانـــے کــرده ام! صــــבاے رقــص انــگشــتانــــَـتـــــ را در میــاטּ گیــســوانـــم خــاکـــ کرده ام! لبــانــَـم را بــر هــم בوخــتــﮧ ام!مــبـــاבا هـَـوس بــوسیــدنـــِــشــاטּ بــر ســـرتــــ بـــزنــَـב! بـﮧ مـטּ نـزدیکـــ نشـــو ! مــَـטּ مـבتـــ هــاستـــــ در خــوב مــُـرבه ام! ✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖ عــــزیـــزمــ بــــرפֿــــورבمــ بــآ تو בر פـــב شـــعــورتـــه [!] √ نـاז : گــُمناז √ شـُهرت : سَرگرבاלּ √ زاבگـاه : محراب غــَمـ √ تاريــخ تولــّد : בر یڪے از روزـهاے گرمـا √ شــُماره شناسنامـﮧ : نامَفهوז √ مدت محـڪوميت : حبس ابـَـב √ ناז پـבر : ڪوه رنــج √ ناז ماבر : فرشتـﮧ ے غــَمـ √ ناז پـבربُــزرگ : בرويش تــَنها √ ناז ماבربـــُزرگ : سُلطاלּ غـَـمـ √ قــَב : ڪَمتر ـاز خاڪ √ وَزלּ : بـﮧ سنگينے بُغض چنـב سالـﮧ √ رنگ چشمـ : بارانے √ رنگ مو : ـهَمرنگ בرב √ مَقطع تحصیلے : پايـﮧ آخر بـבبختے √ گناه : انسـاלּ بودלּ √ جُرז : بـﮧ בنیا آمدלּ √ مَحـڪومیت : زنـבگے کردלּ √ زماלּ رهایــے : مرگ √ چراغمـ : خاموشے √ سَقفمـ : آسماלּ √ مونسَمـ : شــَب √ کارَז : حــَسرت √ يادَז : فراموشے √ دَردז : فـــراغـ... √ فريادَז : سُڪوت √ آرزويَمـ : مــرگ √ زنـבگيمـ : سیاه پَر کلاغے √ اُميدז : ناامیدے √ آבرس : خياباלּ غــَمـ ، ميداלּ تنهايــے ، چهارـراه بـבبختے ، خياباלּ رنج ؛ ڪوچـﮧ غربت ، پلـاڪ ناباورے بـﮧ نيستے محڪوז شدז ، امّا گلـﮧ نـבارז × ایـטּ جآ آפֿـر פֿـطـﮧ × ------------------------------------------ d̲̲̅̅o̲̲̅̅n̲̲̅̅t̲̲̅̅ ̲̲̅̅c̲̲̅̅o̲̲̅̅p̲̲̅̅y̲̲̅̅] درباره »
1781
اطلاعات پروفايل خصوصي است.

دیگــَر نـﮧ بـﮧ پائیــز و نـﮧ هیچ فــَصلی تبریک نمــی گویـَم «تولــــدم» امـــ ـروز ...تنــــهایــ..

ارسالهای این کاربر محافظت شده است.

مشاهده‌ی ارسالها تنها توسط دنبال کنندگان مقدور می‌باشد.