#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

Melisa

همه ی ما راحت حرف می زنیم؛ ولی نوشتن برای بیشتر ما سخت است. اما تو بنویس تا یادت بماند که نوشته ها، ردپای عبور است. فردا که برگردی و نوشته هایت را بخوانی، به یاد می آوری که از کجا رد شده و چطور قد کشیده ای. این پرو فایل فقط یک جور بهانه است؛ بهانه ای برای رد شدن و قد کشیدن. این پروفایل نه قاعده ای دارد و نه نظمی. قاعده اش نوشتن برای اوست. این روزها، آدمها سرشان شلوغ است. بعضی ها حوصله ی خدا را ندارند، حال او را نمی پرسند، برایش نامه نمی نویسند؛ اما تو این کار را بکن. تو حالش را بپرس. تو چیزی برایش بنویس، ساعت هایت را با او قسمت کن، ثانیه هایت را هم. *** و اما آن کتاب آسمانی، یادت هست؟ اسمش قرآن بود. کلمه های خدا بود در دست های پیامبر. با اینکه این روزها، این کلمه ها همه جا هست، اما کسی آنها را نَفَس نمی کشد، کسی با آنها زندگی نمی کند. تو اما کلمه های خدا را نَفَس بکش و زندگی کن؛ و اما این آیه ها که لا به لای روزها و هفته های تو آمده است، تلنگر کوچکی است به قلب بزرگ تو، تا بروی و سراغی از ایشان بگیری. دیگر چه بگویم... که تویی و کلمه و خداوند. پس برایش بنویس... بنویس... هر چه که باشد. و بدان : خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را یکی آهسته همچون نسیم دشت میگوید: "کنارت هستم ای تنها " درباره »
181
اطلاعات پروفايل خصوصي است.

ارسالهای این کاربر محافظت شده است.

مشاهده‌ی ارسالها تنها توسط دنبال کنندگان مقدور می‌باشد.