#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
262
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
Farnaz
Farnaz
سلامتـی اونـی که...

منـو همیـنجـوری دوس داره..!!

وگـرنـه بهـتـر از منـو...

همــه دوس دارن....دیدگاه · 5 سال و 8 ماه و 23 روز و 19 ساعت و 58 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21169209

·
Farnaz
Farnaz
محکم تر از آنم که براي تنها نبودنم چيزي که اسمش را غرور گذاشتم به زمين بکوبم.
احساس من قيمتي داشت که تو براي آن فقير بودي...دیدگاه · 5 سال و 8 ماه و 23 روز و 20 ساعت و 4 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21169177

·
Farnaz
Farnaz
دلم هوس یک دوست قدیمی کرده ;
یک رفیقِ شش دانگ...
یک آرامِ دل... ،
کسی که امتحانش را در رفاقت پس داده......
و دیگر محک زدن و زیر و رو کردنی در کار نباشد...
رفیقی که ;
من نگویم و او بشنود...
بخندم و حجــم بغضم را در خنده ام ببیند...
رفیقی که بگویمش برو ، اما بماند....
و نرود...دیدگاه · 5 سال و 8 ماه و 25 روز و 19 ساعت و 9 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21141039

·
Farnaz
Farnaz
ﻣﺠﯿﺪ ﺩﻟﺒﻨﺪﻡ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﭼﺮﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟؟
- ﻫﯿﭽﯽ، ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﺗﻮ ﭘﺎﻟﻪ.
- ﭘﺴﺮﻡ، ﭘﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﭼﺎﻟﻪ.
- ﭼﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﯾﻪ ﻧﻮﻉ ﮔﻠﻪ .
- ﺍﻭﻥ ﻻﻟﻪ ﺳﺖ.
- ﻻﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺑﺮﻣﯿﺎﺩ .
- ﺍﻭﻥ ﻫﺎﻟﻪ ﺳﺖ.
- ﻫﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ.
- ﺍﻭﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺳﺖ.
- ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﻪ.
- ﺍﻭﻥ ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺖ.
- ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ.
- ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺖ.
- ﺧﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ.
- ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﺳﺖ.
- ﺧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﮐﺖ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﯾﻢ ﺗﻮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺖ.
- ﺍﻭﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺖ.
- ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﭙﺮﻥ .
- ﺍﻭﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺖ .
- ﻣﺎﻧﻊ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﻮﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻣﯿﮕﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺎﺯ .
- ﺍﻭﻥ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﺖ
- ﻣﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺩﺍﺭﻩ.
- ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﺳﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺠﯿﺪ ﺟﺎﻥ ﺍﻭﻥ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ
ﭘﺎﯾﻪ.
- ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻪ .
- ﺍﻭﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺖ.
- ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻔﺘﯿﺪ .
- ﺍﻭﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺳﺖ.
- ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ .......

مجید دلبندم یادتونه؟؟! :دی
یادش بخیر :)1 دیدگاه · 5 سال و 8 ماه و 26 روز و 42 دقيقه قبل در 『ســیب سبـــز』 · ش:21136198

·
Farnaz
Farnaz
ﭘﺴﺮ 16 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ 18 ﺳﺎﻟﮕﯿﻢ چی ﮑﺎﺩﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ؟
ﻣﺎﺩﺭ : ﭘﺴﺮﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻧﺪﻩ
ﭘﺴﺮ 17ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ . ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺷﺪ ، ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ
ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﭘﺴﺮﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭی قلبی ﺩﺍﺭﻩ .
ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ... ؟!
ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ . ﭘﺴﺮ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ
ﻫﻤﮥ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ 18 ﺳﺎﻟﮕﯽِ ﺍﺵ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﺷﺪ ...
ﭘﺴﺮﻡ ؛ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ، ﯾﺎﺩﺗﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﭼﯽ ﮐﺎﺩﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ؟
ﻭ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻡ ! ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻡ ، ﺍﺯﺵ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮐﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﻠﺐِ ﻣﺎﺩﺭﻭ ﻋﺸﻘﺶ ﻧﯿﺴﺖ .دیدگاه · 5 سال و 8 ماه و 26 روز و 44 دقيقه قبل در 『ســیب سبـــز』 · ش:21136169

·
Farnaz
Farnaz
مشخصات " منفی " ماه ها :
فروردین : عصبی و استرس زا و منفی
اردیبهشت : خود رای و تو مخ
خرداد : دم دمی و چند شخصیتی
تیر : نا متعادل و آدم فروش
مرداد : عشق مدیریت و جو زده
شهریور : تلخ و بد اخلاق
مهر : منت گذار و سو استفاده چی
آبان : سیاست مدار و متقلب
آذر : دروغ گو و کم حافظه
دی : یوبس و شل و دو رو
بهمن : قد و یه دنده و حساس
اسفند : خیلی کینه ای و سیریش
:))))))))
حالا بگو کدوم ماهی ؟7 دیدگاه · 5 سال و 8 ماه و 26 روز و 48 دقيقه قبل در 『ســیب سبـــز』 · ش:21136120

·
Farnaz
Farnaz
ﻭﻗﺘﻲ ﺯﻧﻲ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺤﺚ ﻣﻴﮑﻨﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ !!...

ﭼﻮﻥ ﺳﮑﻮﺕ ﺯﻥ, ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﻮﺳﺖ !!.دیدگاه · 5 سال و 8 ماه و 26 روز و 50 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21136084

·
Farnaz
Farnaz
ﻫﯿﭻ ﻟﺬﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ …ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﯼ ، ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺟﻮﺍﺑﺘﻮ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩ
مگه نه؟؟؟1 دیدگاه · 5 سال و 8 ماه و 26 روز و 4 ساعت و 58 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21132934

·
Farnaz
Farnaz
هنگامیکه دل کسی را شکستی ...
صدای شکستنش را به خاطر بسپار .....
.
.
تا هنگامیکه دلت را شکستند ,
.
رو به آسمان فریاد نزنی :

" خــــــــــــــــــــــــــدایا به کدامین گناه !!!!دیدگاه · 5 سال و 8 ماه و 26 روز و 5 ساعت و 9 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21132808

·
Farnaz
Farnaz
این دخترا که ناخونای دست چپشون رو خیلی شیک لاک می زنن وسطشم طرح میزنن خفن ، مینیاتور و نقش برجسته و … اما دست راستشون رو میبینی انگار ساناز پنج ساله از تهران نقاشی کشیده …
اینا رو اذیت نکنید ، اینا دست چپشون ضعیفه !دیدگاه · 5 سال و 8 ماه و 26 روز و 19 ساعت و 16 دقيقه قبل در 『ســیب سبـــز』 · ش:21127841

·