#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
جسارت می خواهد ...

نزدیک شدن به افکار دختری

که روزها
...
مردانه با زندگی می جنگد !

اما .... شب ها

بالشش از هق هق های دخترانه خیس است ... !!!

کاربران گروه

(414 کاربر)

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

اي واي دل.....
2101 پست · گروه عمومی · شناسه‌: 723

اي واي دل.....

[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]
سالها بعد
تــو ؛
دلچسب ترین خاطره ی دوران جوانی زنی خواهی بود
که پشت سینک ظرفشویی ایستاده و دغدغه های فکری اش را می شوید!
صبح ها دقایقی قبل از گرگ و میش ،
لرزان و عرق کرده
از کابوس های همیشگی اش می پرد..و به بیست سالگی های کسی می اندیشد
که قرار نبود بدون او چهل شود!

سال ها بعد
من تنها زنی خواهم بود
که در بعد از ظهرهای بازنشستگی ات
وقتی معصومانه روی نیمکت پارک نشسته ای و شال گردنت را مدام روی لب ها و بینی ات میکشی.. در خاطرت می آیم..
شب ها
جای یک بوسه بر پیشانی ات عجیب خالی است
جای دستی که بیاید و پتو را بکشد روی تمام دلهره هایت..
قدری موهایت را به بازی بگیرد و با یک" شب بخیر عزیزم ِ"ساده ، بنیادت را بلرزاند..
ما
سال ها بعد
احتمالاً
اسیر خودخواهی خیابان هایی خواهیم شد
که بوسه هایمان را دیدند
خنده هایمان را شنیدند
اسیر خودخواهی خاطراتی که
زیباترین روزهایمان را ربودند..
سال ها بعد..
ادامه
دل شکسته


5 دیدگاه · 4 ماه و 22 روز و 17 ساعت و 43 دقيقه قبل در اي واي دل..... · ش:21386116

·
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]
پرسیدم چندتا منو دوست‌داری؟
روی‌یک تکه از نیمرو نمک پاشیدو گفت:چه سوال سختی
گفتم به‌هرحال سوال‌مهمیه برام
نشسته بودیم توی ‌فضا باز کافه ‌سینما داشتیم صبحانه می‌خوردیم
کمی فکر کردو گفت: هیچی!
بلند بلند خندید!
گفتم واقعاً؟
آب پرتقال را تا ته سرکشیدم «واقعا هیچی دوستم نداری؟»
گفت:نه، نه صبر کن! منظورم اینه که تو جوابِ چند تا مرا دوست نداری، هیچی.
یعنی که خیلی دوستت دارم!
گفتم نه این‌طور نمیشـه!تو گفتی هیچی.
تکه‌ای از ژامبون لوله شده را برید
گفت: نه! اون اشتباه شد، هزارتا..!
شروع کردم به کولی‌بازی موهام را کشیدم گفتم:یعنی هزارتا منو دوست نداری،
دخترو پسری که میز کناری نشستـه بودند "با تعجب" نگاه کردند
گفتم: این واقعاً درست نیست! من این حجم ازغصه رو "نمی‌تونم تحمل کنم" که تو منو هزار تا دوست نداشته باشی!
داشت با نوک چنگال لوبیا قرمزهای توی ظرف را بازی می‌داد گفت نمی دونم واقعا خیلی سوال سختیه!
لپ‌هاش گل انداخته بود
گفت: شاید این سوال از اول هم غلطه!نباید بهش جواب میدادم
گفتم باشه بذار یه ‌جور دیگه بپرسم که..

دیدگاه
دل شکسته


11 دیدگاه · 11 ماه و 9 روز و 17 ساعت و 29 دقيقه قبل در اي واي دل..... · ش:21307600

·
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]


اصـلا، بےهـوا بیـا

تـو ‌بیـایے هـوا مےخـواهـم چــکـار؟

نفـس مےخـواهـم چــکـار؟

بیـایے

کـمےشـعـر مےخـواهـم

زانـوهـایـت
را تـا سـر بگـذارم رویـش،

چـند دانـه انگـشت
که مـوهـایـم را به هـم بریـزد...دل شکسته


دانلود موزیک


3 دیدگاه · 1 سال و 4 روز و 7 ساعت و 59 دقيقه قبل در اي واي دل..... · ش:21298560

·
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]کـاش دو نـفـر بـودم یـکے کـنـارِ تـو راه

مےرفـت و لـبـخـنـد مےزد


آن یکے

دورتـر مےایـستـاد نـگـاهـمـان مےکـرد

و از ذوقـش جـیـغ مےکـشید!دل شکستهدانلود موزیک


14 دیدگاه · 1 سال و 1 ماه و 28 روز و 21 ساعت و 20 دقيقه قبل در اي واي دل..... · ش:21283528

·
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]


در تـمــامِ رابـطـه‌هـا یـک میـخ‌ لازم اسـت !


میـخے کــه

نگــه دارد آدمِ زنـدگــیتـان را

و پـاے رفـتـن‌ را از او بـگـیـرد...


آن مـیـخ مےتـوانـد

اعـتـمـادِ لازم

دوست داشتنِ بے اندازه

و

یـا یـک بـوسـه سـاده، اول صـبـح بـاشـد ...+love


دل شکستهدانلود موزیک


6 دیدگاه · 1 سال و 2 ماه و 5 روز و 10 ساعت و 30 دقيقه قبل در اي واي دل..... · ش:21281972

·
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]


گـلابتـون بـانـو کـج خـلـقـے کـه مےکـنیـد زیـبـاتـریـد،

اخـم کـه مےکـنید دلـربـاتـر،

بـحـث کـه مےکـنید و
دستـهـایـتـان را کـه "پـیـچ و تـاب" مےدهـیـد رویـایےتـر...


گـلابتـون جــان! حـق بـا شـمـاسـت اگـر مےگـوییـد
چرا برف سفیـد اسـت،
چـرا بـاران عـطـرِ بـهـارنـارنـج نـمےدهـد،

کـامـلا درست مے گـویـیـد
کــه چـرا مـهـتـاب روزهـا نمےآیـد
و آفـتـاب، چـند وقـتے شـب ‌هـا طـلـوع نمےکـند!

اصـلا چـه مـعـنے مےدهـد
ایـن هـمـه ستـاره بـه‌جـاے پـشـت پـلـک شـمـا در آسمـان بـاشنـد؟


راسـت مےگـوییـد! حـق‌داریـد،
بهــانه بگـیر گـلابتـونـم

همیشـه حق با تـوست

چـون، تنهـا تـویے کـه وقـتے بهـانـه مےگـیرے و مےخـندے ضعـف مےکـنم...+love


بهـانـه بگـیر گـلابتـونـم...


دل شکسته
دانلود موزیک


مــهــدی    ☂ ♛
مــهــدی ☂ ♛
.....


: )


IMG_20170602_153714.jpg
دیدگاه · 1 سال و 3 ماه و 18 روز و 20 ساعت و 29 دقيقه قبل در اي واي دل..... · ش:21260697

·
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]


آدم ها میترسند کــتاب بخــوانند...
میترسند شعـر بخوانند...
براے همین اکـثرشان سیگـار میکشند...
بـاور کنیـد تحـمل سرطـان ریـه
آسان تـر از یـادآورے خــاطرات است...

دل شکسته


8 دیدگاه · 1 سال و 4 ماه و 11 روز و 3 ساعت و 40 دقيقه قبل در اي واي دل..... · ش:21250737

·
مــهــدی    ☂ ♛
مــهــدی ☂ ♛
....
ناگهان در كوچه ديدم بى وفاى خويش را
باز گم كردم ز شادى دست و پاى خويش را

گفته بودم بعد ازين بايد فراموشش كنم
ديدمش وز ياد بردم گفته هاى خويش را
پ.ن: چقد سرعت لایک بالا رفته
پ.ن: آهنگ پروفایلم رضاشیری.نباشی به درد گریه میخورم{-75-}


IMG_20170228_124237.jpg
1 دیدگاه · 1 سال و 6 ماه و 21 روز و 16 ساعت و 20 دقيقه قبل در اي واي دل..... · ش:21209678

·
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]


مے نشينم لبِ حــوض
گردشِ ماهےها
روشنے
من
گُــل
آب
چـه دَرونم تَنهــاست...!

دل شکستهدانلود موزیک


24 دیدگاه · 1 سال و 7 ماه و 19 روز و 8 ساعت و 10 دقيقه قبل در اي واي دل..... · ش:21192471

·